Izaberite stranicu

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма

Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање...

Акти Установе

-СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД број 1594/01 од 02.04.2018. године са Изменама и допунама број 4830/01 од 23.08.2018. године, Изменама и допуном број 1163/01 од 20.03.2020. године и Изменом број 1164/01 од 20.03.2020. године -Правила понашања...

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања...

Материјални услови за обављање делатности

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: –    Буџет Града Новог Сада-    Буџет Републике Србије-    Буџет АП Војводине-    Непосредни корисници услуга – родитељи-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених...

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење...

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за сваку текућу годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (“Службени гласник РС“ Просветни гласник“ 14/06) и...