Izaberite stranicu

-СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД број 1594/01 од 02.04.2018. године са Изменама и допунама број 4830/01 од 23.08.2018. године, Изменама и допуном број 1163/01 од 20.03.2020. године и Изменом број 1164/01 од 20.03.2020. године

-Правила понашања у ПУ „Радосно детињство“

-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

-Правилник о раду комисије за пријем деце

-План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

-Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

-Предшколски програм ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

-Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих активности које организује установа

-Процедуре – Поступања запослених у одређеним стањима угрожености здравља и појаве болести у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

-ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ          („Сл. гласник РС“, бр. 11/2024)

-Актуелне информације и процедуре из области заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

-Образац пријаве дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

-Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Сл. гласник РС“, бр 112/2017)

-Одлука о расписивању конкурса

-План јавних набавки 2021.

-План јавних набавки 2021. – друга измена

-План јавних набавки 2021. – трећа измена

-План јавних набавки 2022.

-План јавних набавки 2023.

-План јавних набавки 2024.

-Решења о избору кандидата

-Правилник о ближим условима исхране деце

-Годишњи план рада 2021/2022 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

-НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: Услови за пријем у радни однос на неодређено време

-П Р А В И Л Н И К  О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

-ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

-РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУ, 2021.-2022.

-ГОДИШЊИ ПЛАН УСТАНОВЕ, 2022.-2023.

-РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА

-ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПУ, 2022.-2023.

-ГОДИШЊИ ПЛАН УСТАНОВЕ, 2023.-2024.

-ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2023.-2024.

-План управљања ризицима од повреде родне равноправности за 2024. годину.