Izaberite stranicu

О УСТАНОВИ

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма

Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање...

opširnije

Акти Установе

-СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД број 1594/01 од 02.04.2018. године са Изменама и допунама број 4830/01 од 23.08.2018. године, Изменама и допуном број 1163/01 од 20.03.2020. године и Изменом број 1164/01 од 20.03.2020. године -Правила понашања...

opširnije

Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политика. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остварења циљева у границама дозвољених одступања, одржавања...

opširnije

Материјални услови за обављање делатности

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују: -    Буџет Града Новог Сада-    Буџет Републике Србије-    Буџет АП Војводине-    Непосредни корисници услуга – родитељи-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.) Зараде запослених...

opširnije

Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење...

opširnije

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад за сваку текућу годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (''Службени гласник РС'' Просветни гласник'' 14/06) и Закона о предшколском...

opširnije

Делатност Установе

МИСИЈАНаша мисија је да наставимо са практичном имплементацијом савремене концепције васпитања и образовања у живот предшколске установе, уградњом теоријско - вредносних постулата у свакодневну праксу запослених у в-о раду,  тако да сваки вртић постане заједница учења...

opširnije

Историјат

Средином прошлог века појављују се обданишта - забавишта као врста институционалног ванпородичног збрињавања и васпитавања деце предшколског, а понекад и школског узраста. Обданиште је првенствено имало социјално-здравствену функцију, да би током развоја добијало и...

opširnije

Лична карта Установе

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' НОВИ САД Седиште Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9. Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији...

opširnije