Izaberite stranicu

Циљеви и задаци утврђени су Предшколским програмом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за сваку текућу годину, а на основу Правилника о општим основама предшколског програма (“Службени гласник РС“ Просветни гласник“ 14/06) и Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС, бр.18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон и 10/19).

Циљ предшколског васпитања и образовања је подстицање физичког, интелектуалног, социо-емоционалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, потребним за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу.

Задаци Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад су:

–  Обезбеђивање безбедне, сигурне и подстицајне средине,

– Обезбеђивање неопходних услова за правилан раст и развој деце, уважавајући њихове развојне карактеристике и индивидуалне потребе,

– Обезбеђивање подршке деци и породици, уважавајући њихове специфичности; пружање могућности за укључивање родитеља у живот и рад вртића, као и едукацију са циљем унапређивања родитељских компетенција.

Васпитно-образовни рад у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад ће се реализовати у складу са циљевима и принципима прописаним у закону о основама система образовања и васпитања.

Циљеви предшколског васпитања и образовања су подршка:
1. Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и средином која га окружује.
2. Проширивању васпитне функције породице.
3. даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу.
4. Развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.
Принципи предшколског васпитања и образовања су:
1. Доступност – једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју, инвалидитета, као и по другим основама, у складу са Законом.
2. Демократичност – уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности.
3. Отвореност – грађења односа са породицом, другим деловима у систему образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом.
4. Аутентичност – целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности.

5. Развојност – развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.

„Године узлета“

Од 01.09.2019. године Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад примењује Основе програма предшколског васпитања и образовања у свим васпитним групама, а на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“ – Просветни гласник, бр. 16/2018 од 17.09.2018. године). Такође, Установа ће водити евиденцију и документацију у складу са новим Основама програма.