Izaberite stranicu

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

–    Буџет Града Новог Сада
–    Буџет Републике Србије
–    Буџет АП Војводине
–    Непосредни корисници услуга – родитељи
–    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.)

Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (“Службени гласник Републике Србије“ бр.146/2014).

Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије“ бр.88/2017, 27/2018 – др.закони и 10/2019) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (“Службени гласник Републике Србије“ бр.146/2014), постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи “Радосно детињство“ Нови Сад, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси градоначелник Града Новог Сада.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету Града Новог Сада и осталим изворима финансирања.