Izaberite stranicu

„Деца-деци, подржимо другаре који имају дијабетес“

ВАРИЧЕЛА(OВЧИЈЕ БОГИЊЕ)

Посебна исхрана код деце 

 

СЛУЖБА ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Рад Службе превентивно-здравствене заштите у прдшколској установи дефинише Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Сл.гласник РС“, бр.112/2017), а у оквирима Правилника, задатке ближе одређује Стручно-методолошко упутство за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколским установама.

Служба превентивно-здравствене заштите ПУ“Радосно детињство“Нови Сад, саставни је део васпитно-образовне делатности Установе, а на основу које се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита деце од 6 месеци до поласка у школу.

У свом саставу Служба превентивно здравствене заштите има 35 запослених:

4 медицинске сестре-сарадника на пословима унапређивања превентивно-здравствене заштите;

30 медицинских сестара-сарадника на пословима неге и превентивно-здравствене заштите;

1 координатор службе превентивно-здравствене заштите.

Превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста у колективном боравку има за циљ да створи потребне услове за нормалан психички и физички развој детета, што подразумева:

 • Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо у спречавању настанка и ширења инфективних болести,
 • свакодневном контролом општих хигијенско-епидемиолошких услова (у простору где бораве деца, централним и дистрибутивним кухињама) и увидом у здравствено стање деце,
 • родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета (код одсуствовања детета из вртића због болести), донесе Потврду надлежног педијатра да дете може да борави у колективу,
 • едукација запослених, а посебно запослених на одржавању хигијене, припремању и сервирању хране,
 • едукација деце – активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце у колективу (одржавање хигијене тела, исхране), применом одговарајућих здравствено-васпитних активности адекватним њиховом узрасту.

 

Програмски задаци и мере за очување и унапређивање здравља код деце спроводе се кроз неколико области рада:

 • Подршка у развијању здравих стилова живота код деце и здравствено-васпитни рад са децом и родитељима у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце

 

Циљеви планираног здравствено-васпитног рада са децом су:

 • унапређење очување здравља и безбедности деце;
 • стицање позитивних навика код деце у вези са одржавањем опште и личне хигијене (хигијена лица, руку, уста и зуба, употреба тоалета, хигијена одеће и обуће);
 • развој здравог окружења и афирмација здравих стилова живота;
 • заштита животне средине и здраво окружење у ком бораве деца (хигијена просторија и околине);
 • развијање правилног односа према исхрани;
 • постепено осамостаљивање детета у основним потребама;
 • постепено оспособљавање детета да чува своје здравље од болести и повреда.

 

 • Дневни увид у опште стање и понашање детета
 • дневна контрола здравственог стања деце на пријему и у току дана (на основу изгледа детета, прегледа коже и видљивих слузокожа, узимања анамнестичких података од родитеља или старатеља детета, њиховог запажања у погледу здравственог стања сумњивог на почетак болести и изолација болесног детета);
 • евиденција обољевања деце на дневном, недељном и месечном нивоу;
 • у случајевима промене здравственог стања детета спровођење здравствене неге у складу са здравственим стањем детета;
 • изолација болесне деце;
 • обавештавање родитеља о промени здравственог стања детета ради преузимања детета из вртића;
 • у ситуацијама виталне угрожености детета позивање хитне медицинске помоћи и обавештавање родитеља о томе;
 • праћење и евидентирање здравствено-епидемиолошког стања и спровођење општих мера превенције и профилаксе;
 • предузимање и спровођење одговарајућих противепидемијских мера, уз сарадњу са надлежним институцијама;
 • у случајевима физичког повређивања детета у вртићу, указивање прве помоћи, обавештавање родитеља о насталој повреди и ако је потребно позивање хитне медицинске помоћи;
 • израда планова за додатну подршку из области ПЗЗ са хроничним незаразним болестима према извештају педијатра и захтеву родитеља;
 • опремање приручне апотеке и требовање потребног санитетског материјала;
 • периодична контрола раста и развоја деце (антропометријска мерења, два пута у току школске године, систематски специјалистички прегледи деце);
 • сарадња са специјалистичким службама Дома здравља Нови Сад, у циљу организовања специјалистичких прегледа деце, планирани систематски прегледи:

 

 • офталмолошки преглед за децу узраста од 6-7 година;
 • физијатријски преглед за децу узраста од 6-7 година;
 • аудиометријски преглед за децу узраста од 6-7 година.
 • надзор и праћење исхране деце;
 • евидентирање и праћење квалитета и количине достављене хране;
 • праћење правилне припреме оброка;
 • праћење дистрибуције оброка и провера поштовања норматива оброка при сервирању, и контролу редовног и правилног остављања узорака хране;
 • надзор над исхраном деце са посебним режимом исхране.

 

 • Дневни увид у хигијенски статус детета
 • Увид у хигијену косе, видљивих слузокожа и коже;
 • У случајевима појаве вашљивости, изоловање детета из васпитне групе до доласка родитеља, давање писменог упутства за отклањање вашљивости и обавезан контролни преглед након повратка детета у вртић;
 • Увид у хигијену одеће и обуће;
 • Праћење спровођења неге деце узраста од 1-3 године;
 • Праћење поступака прања руку деце свих узраста;
 • Праћење и подршка осамостаљивању деце у процесу одржавања личне хигијене.

 

 • Дневно, месечно и годишње праћење хигијенских услова
 • Одржавањe чистоће, температуре, влажности и проветрености свих просторија у вртићима;
 • Праћење правилне примене дезинфекционих средстава;
 • Проверa редовног прања и дезинфекције играчака;
 • Праћење одржавања хигијене и безбедности отвореног простора где бораве деца;
 • Надзор над редовном заменом постељине и слањем постељине на прање;
 • Евидентирање потреба вртића за набавком нове постељине и требовање исте према потребама вртића;
 • Праћење рада помоћно техничког особља, као и обука новог особља уз давање потребних упутстава за рад у вртићу;
 • Организовање спровођења мера дезинсекције и дератизације, као и мере дезинфекције после ванредних ситуација-поплаве, изливања канализације и сл., као и у ситуацијама појаве инфективне болести;
 • Праћење одражавања хигијене дистрибутивних кухиња, трпезарија, посуђа, опреме и инвентара;
 • Контролa остављања узорака хране;
 • Требовањe средстава за одржавање хигијене, контрола ефикасности и квалитета средстава, као и њихово правилно чување и складиштење;
 • Контрола личне хигијене особља запосленог у кухињи и надзор над поштовањем обавезе сталног ношења радних униформи;
 • Са помоћно-техничким особљем и особљем запосленим у кухињама планира се редован здравствено-превентивни рад у циљу едукације особља и унапређивања њиховог рада.

 

 • Вођење документације и евиденције.